Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


На вниманието на лицата влезли на територията на Република България:

В изпълнение на Заповед РД-01-954 / 19.11.2021 г. (за изменение на Заповед РД-01-733 / 27.08.2021 г.) на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България Ви уведомяваме, че в зависимост от зоната на пристигане, отмяната на кранатниа става по следните начини:

Зелена зона:
Поставеното под карантина лице може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

Оранжева зона:
Поставеното под карантина лице по т. 4.2.2. може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

Червена зона:
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които представят при влизането си в страната само един от документите, посочен в т. 4.4. (валиден цифров COVI D сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID 19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изсл едване или аналогичен документ) се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник директор. В тези случаи поставеното под карантина лице може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

За лица от 12 до 18 год. пристигащи от червена зона:
Поставеното под карантина лице по т. 4.8., което е български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Национална информационна система за борба с COVID-19.
Списъкът на държавите по цветови зони, държавите, за които е установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация, както и държавите, с които Република България е постигнала споразумение за свободно преминаване на реципрочна основа се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост се обновява, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често. Предвид това, препоръчваме преди началото на пътуване до България за актуална информация относно начина на влизане на територията на страната да се проверява интернет страницата на Министерство на здравеопазването, рубрика „Нормативни актове“, подрубрика „Заповеди, правилници и инструкции“ – https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.

Copyright © 2013 РЗИ - Видин