Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 
Информация за граждани за COVID-19 / Коронавирус

Да! За живот! + мен

Осъществяват се дейности по:

1. Контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;

2. Контрол върху заразните болести;

3. Контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести;

4. Промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

5. Лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите;

6. Наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води;

7. Методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;

8. Разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;

9. Изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;

10. Следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.Подаване на сигнали за корупция и предложения тук.


Copyright © 2011 РЗИ - Видин